fbpx

Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn op alle door ons gedane offertes en op elke met ons gesloten overeenkomst van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Indien koper een opdracht bij ons plaatst, doet hij daarbij impliciet afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij wij daarin uitdrukkelijk een beperkte geldigheidsduur hebben opgenomen.

Artikel 3. Prijzen

Tenzij anders vermeld, zijn alle door ons gehanteerde prijzen exclusief 21,0% BTW en bezorgkosten.

Artikel 4. Levering

De door ons gehanteerde leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van deze leveringstermijn zullen wij koper daarvan in kennis stellen. Kopers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf zullen wij de mogelijkheid bieden om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan koper terugbetaald, met aftrek van eventuele kosten. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor kopers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ten aanzien van deze kopers zijn de door ons opgegeven levertijden nimmer bindend, zodat overschrijding daarvan geen toerekenbare tekortkoming van ons jegens de koper oplevert.

Artikel 5. Installatie

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn eventuele montage- of installatiewerkzaamheden voor rekening van koper.

Artikel 6. Afkoelingsperiode

Kopers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunnen de met ons gesloten gedurende een termijn van 7 dagen na levering zonder opgave van redenen per aangetekende brief ontbinden en het in het kader van de overeenkomst geleverde product geheel compleet en in originele verpakking aan ons retourneren. Speciaal bestelde producten, demoartikelen, computers, notebooks, PDA’s, navigatiesystemen, cartridges, media, harde schijven, software, processoren, printers (CPU’s) en producten die erg ontvankelijk zijn voor beschadiging of waarbij een zegel verbroken dient te worden voor gebruik, zijn niet te ruilen of te retourneren. Zulks ter beoordeling aan Reggestad Automatisering. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van koper tenzij koper een terecht beroep kan doen op de navolgende “niet goed geld terug” bepaling. Reeds aan ons betaalde bedragen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door ons worden terugbetaald. De afkoelingsperiode geldt niet voor de hierboven genoemde producten die door ons of door ons ingeschakelde derden volgens de specificaties van koper zijn samengesteld.

Artikel 7. Niet goed, geld terug

Wij staan er voor in dat de door ons geleverde producten beantwoorden aan de in onze aanbiedingen genoemde specificaties. Als blijkt dat dit niet het geval is, betalen wij op verzoek van koper het volledige aankoopbedrag terug, mits koper ons uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van het door ons geleverde product per aangetekende brief van de door hem geconstateerde gebreken in kennis stelt en het product binnen 8 dagen na deze melding in de originele verpakking voor onze rekening aan ons heeft geretourneerd. Aanbiedingen en reclames zijn uitsluitend geldig tot de in de uitgave vermelde datum of tot de voorraad strekt.

Artikel 8. Garantie

Gedurende de periode als omschreven in de met ons gesloten overeenkomst zullen wij naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de door ons geleverde goederen herstellen, indien deze fouten binnen deze periode gedetailleerd omschreven bij ons zijn gemeld en het door ons geleverde product vervolgens binnen 8 dagen na deze melding ter beoordeling van deze fouten aan ons is geretourneerd. Wij zullen onze uiterste best doen om de producten zo snel mogelijk te vervangen of te repareren, er kan echter geen maximale termijn aan verbonden worden. Wij behouden ons het recht voor om een gelijkwaardig product aan te bieden ingeval van defect. Onze garantieverplichting vervalt, indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien zonder onze toestemming wijzigingen in de door ons geleverde goederen zijn aangebracht.

Artikel 9. Betaling

Alle leveringen aan kopers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf geschiedt à contant, tenzij anders is overeengekomen, met dien verstande dat in ieder geval bij een koopsom boven € 5.000,– een aanbetaling dient te geschieden van minimaal 20%.. Bij kopers handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf dient betaling uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. Ook hier geldt dat boven een koopsom van € 5.000,– een aanbetaling dient te worden voldaan van 20% van de koopsom. Koper zal, zonder dat sommatie en ingebrekestelling zijn vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet

stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijn, in welk geval al hetgeen wij van koper te vorderen hebben terstond in geheel opeisbaar is. De vordering tot betaling der koopsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar wanneer koper in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling vraagt, of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op goederen of vorderingen van de koper wordt gelegd, wanneer koper overlijdt, of in liquidatie treedt.

Wanneer betaling van een factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 8 dagen na factuurdatum, is koper vanaf dan de vertragingsrente verschuldigd van 11⁄2% per maand over het totale bedrag der rekening. Voorts is koper verschuldigd bij niet tijdige betaling der factuurbedragen en de verschuldigde rente, de buitengerechtelijke kosten, die wij ter inning van onze vordering moeten maken. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom + de vervallen rente, één en ander met een minimum van € 125,–.

Artikel 10. Eigendomsovergang

Indien door ons een beroep wordt gedaan op het eigendomsvoorbehoud zal in ieder geval een minimum bedrag dienen te worden voldaan zijnde 30% van de koopsom naast de hiervoor vermelde betaling van rente en incassokosten. Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom, totdat koper integraal heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons, uit welke hoofde dan ook, inclusief de betaling van rente en incassokosten, zoals omschreven in artikel 9.

Artikel 11. Risico

De door ons geleverde producten worden door ons verzekerd tijdens het vervoer naar de koper. Ongeacht hetgeen tussen ons en koper, omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de producten voor risico van ons tot het moment dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van koper of door koper aangewezen derden zijn overgegaan. Koper is verplicht de producten te verzekeren vanaf het moment van levering totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Bij tenietgaan van producten voordat betaling heeft plaatsgevonden zijn wij gerechtigd de schade voor ons namens koper rechtstreeks bij de verzekeraar te incasseren. Koper cedeert al zijn rechten te dier zake aan ons.

Artikel 12. Aansprakelijkheid jegens kopers, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf alsmede particulieren
Onze aansprakelijkheid jegens kopers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf alsmede particulieren is beperkt tot een bedrag gelijk aan ten hoogste de factuurwaarde van de door ons geleverde producten dan wel het bedrag dat door onze verzekeraar in het betreffende geval wordt uitbetaald. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals voortvloeiende uit bedrijfsstillegging, vertragingen, stoornissen, etc. of welke bedrijfsschade dan ook, waaronder gevolgschade. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte kosten en of schade welke middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de ons van de overeenkomst tussen ons en koper, tenzij schade is veroorzaakt door opzet van één van ons of één of meer van onze medewerkers.

Artikel 13. Privacy

De door koper aan ons verstrekte gegevens zullen niet enkel voor de administratieve afhandeling van de met de klant gesloten overeenkomst worden gebruikt., wij kunnen gegevens van klanten ook gebruiken voor mailing en aanbiedingen tenzij koper ons heeft aangegeven geen prijs te stellen op informatie dan wel mailing etc.. Nimmer zullen de aan ons verstrekte gegevens worden verkocht of doorgespeeld aan derden.

Artikel 14. Reparaties en andere werkzaamheden

Wij factureren de werkzaamheden in eenheden van 1 uur. Er wordt minimaal 1 uur in rekening gebracht volgens het dan geldende uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Wanneer er reparatie of werkzaamheden elders dan ten kantore van ons worden uitgevoerd dient de klant op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Wanneer het bij aankomst niet mogelijk blijkt, door welke rededen dan ook, aan te kunnen vangen met de werkzaamheden, wordt er 1 vol uur in rekening gebracht vermeerderd met eventuele voorrijkosten. Klant dient te zorgen voor schone, veilige en gemakkelijk toegankelijke werkomstandigheden. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, dient dit minimaal 24 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan ons te worden medegedeeld. Wanneer bij aankomst blijkt dat er niet voldoende rekening is gehouden met bovenstaande bepalingen, wordt er niet aangevangen met de werkzaamheden en wordt er 1 uur in rekening gebracht, volgens het dan geldende tarief, eventueel vermeerdert met voorrijkosten.

Artikel 15. Klachtprocedure

Kopers kunnen klachten over de door ons geleverde producten of werkzaamheden schriftelijk melden. Alle schriftelijke meldingen zullen binnen 48 uur worden behandeld.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten gesloten tussen ons en de koper is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voortkomen uit overeenkomsten tussen ons en koper dienen aanhangig te worden gemaakt bij de rechtbank te Almelo, sector kanton dan wel de rechtbank.

De meest recente algemene voorwaarden zijn vermeld op onze website www.reggestad.it alsmede gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede